Match Results


Russian National Pistol

Match Date: 2005-09-22
Match Discipline: Grand Tournament
Match Director: Kuhto Victor
Range Master: Stefanos Cheropoulus
Stats Director: Ipolitov Dmitry

Open 
   1. Onshin Nickolai (RUS)
   2. Nemikin Mikhael 
   3. Gushin Mikhael 
   4. Efimov Evgeny 
   5. Ivanov Sergey 
   6. Mubarakov Ramazan 
   7. Shipilin Aleksandr 
   8. Avdeev Kiril 
   9. Schuppe Denis 
  10. Chizikov E 

Standard 
   1. Godov Ivan (RUS)
   2. Kalagin Vasily 
   3. Pushkov Sergey 
   4. Schetinin Sergey 
   5. Krukov Alexey 
   6. Ragozin Alexey 
   7. Popov Oleg 
   8. Korotaev Dmitry 
   9. Koshkin Ivan 
  10. Platonov Maksim