Match Results


Russian National Rifle

Match Date: 2005-09-23
Match Discipline: Grand Tournament
Match Director: Victor Kuchto
Range Master: Stefanos Heropoulus
Stats Director: Ipolitov Dmitry

Open 
   1. Onshin Nickolai (RUS)
   2. Koshkin Ivan 
   3. Krukov Alexey 
   4. Avdeev Kiril 
   5. Petrov Aleksandr 
   6. Platonov Maksim 
   7. Viharev Andrey 
   8. Ivanov Sergey 
   9. Efimov Evgeny 
  10. Ragozin Alexey 

Standard 
   1. Scoruh Aleksandr (RUS)
   2. Guschin Michael 
   3. Schetinin Sergey 
   4. Chelnokov Eduard 
   5. Volutsa Vyacheslav 
   6. Pushkov Sergey 
   7. Hramov Valery 
   8. Shevchenko Sergey 
   9. Shirokov Igor 
  10. Ahapkin Oleg