Match Results


Russian Cup (rifle) - 1

Match Date: 2020-02-26
Match Discipline: Rifle
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.V

Open Semi-Auto 
   1. Bliznetsov, Konstantin L (RUS)
   2. Mustakaev, Damir F 
   3. Mikhaylov, Vadim V 
   4. Orlov, Sergey V 
   5. Kazakov, Igor G 
   6. Polonskiy, Aleksandr S 
   7. Ivanov, Ivan S 
   8. Shorvaev, Aleksandr E 
   9. Grachev, Anton S 
  10. Kudryavtsev, Oleg V 

Standard Semi-Auto 
   1. Nazarov, Anton Y (RUS)
   2. Denisov, Arseniy G 
   3. Lakomov, Igor V 
   4. Shutov, Aleksandr S 
   5. Popov, Aleksandr V 
   6. Repin, Vladimir A 
   7. Sukhin, Leonid V 
   8. Kalinin, Evgeniy N 
   9. Alborov, Alan K 
  10. Lomako, Sergey V 

Open Semi-Auto Senior
   1. Terentev, Sergey A (RUS)
   2. Oskirko, Sergey D 
   3. Siuniakou, Andrei 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Pantyukhin, Dmitriy V