Match Results


Russian Seasons 2020 Pcc

Match Date: 2020-09-04
Match Discipline: Pcc
Match Director: Kolyshkov Dmitriy
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Volkov Andrei

Pcc 
   1. Shutyaev Oleg (RUS)
   2. Kovelev Oleg 
   3. Chamyan Vladimir 
   4. Khmelnitskiy Aleksey 
   5. Shorvaev Aleksandr 
   6. Smirnov Aleksey 
   7. Bragin Andrey 
   8. Fedchin Anton 
   9. Zhazhkov Boris 
  10. Melyushkevichev Artur 

Pcc Senior
   1. Zhazhkov Boris (RUS)
   2. Izenbaev Albert 
   3. Shkoda Maksim 
   4. Prosvirov Oleg 
   5. Petrov Ivan