Match Results


Saint-petersburg Shotgun Championship

Match Date: 2020-03-07
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Nikolaev A
Range Master: Efimov E
Stats Director: Starovoytov A

Open 
   1. Anikin Roman B (RUS)
   2. Subbotin Vladimir O 
   3. Kharitonov Vladimir V 
   4. Bozylenko Aleksandr A 
   5. Mazurin Roman S 
   6. Ivanov Sergey V 
   7. Kichaykin Maksim S 
   8. Kovalev Oleg V 
   9. Amonskiy Evgeniy E 
  10. Kondrashov Aleksey L 

Standard 
   1. Romanov Ivan A (RUS)
   2. Orlov Pavel V 
   3. Demyanov Egor A 
   4. Kisyelkin Dmitriy N 
   5. Bogoevich Predrag G 
   6. Reynbakh Anton B 
   7. Zaytsev Nikolay L 
   8. Kireytseva Mariya V 
   9. Barsukov Aleksey V 
  10. Popov Aleksandr V 

Standard Manual 
   1. Urbanovich Anton V (RUS)
   2. Nikolaev Yuriy V 
   3. Badaev Dmitriy M 
   4. Silkov Konstantin V 
   5. Gorshnyev Maksim N 
   6. Kudryavtsev Andrey B 
   7. Kanin Gleb S 
   8. Buyanov Yuriy A 
   9. Ryabchikov Ivan V 
  10. *Spasskiy Oleg B* 

Standard Lady
   1. Kireytseva Mariya V (RUS)
   2. Reveruk Darya A 
   3. Chukhareva Elena V 
   4. Aleksakhina Tatyana A 
   5. Gorshneva Marina V