Match Results


Russian Handgun Cup, First Round

Match Date: 2011-05-05
Match Discipline: Handgun
Match Director: Polegeshko, Aleksandr
Range Master: Denisov, Vyacheslav
Stats Director: Kupriyanov, Kirill

Open 
   1. Rudov, Sergey (RUS)
   2. Smirnov, Filipp 
   3. Shubin, Andrey 
   4. Petukhov, Aleksandr 
   5. Shutov, Sergey 
   6. Soldetskiy, Sergey 
   7. Gutorov, Mikhail 
   8. Shestoperov, Pavel 
   9. Reshetnikov, Aleksey 
  10. Popenkov, Igor 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Kiselev, Kirill 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Potapenko, Evgeniy 
   5. Plotnikov, Aleksandr 
   6. Kuznetsov, Ivan 
   7. Fayustov, Denis 
   8. Panov, Sergey 
   9. Buldakov, Aleksey 
  10. Shevchenko, Alexey 

Production 
   1. Ragozin, Aleksey (RUS)
   2. Pichugin, Aleksey 
   3. Titov, Vladimir 
   4. Torgashov, Pavel 
   5. Danilovich, Pavel 
   6. Lipatov, Sergey 
   7. Khramov, Egor 
   8. Boyarkin, Viktor 
   9. Kurbatskikh, Vasiliy 
  10. Tolstikov, Anatoliy 

Standard Senior
   1. Medvednikov, Oleg (RUS)
   2. Kukhnin, Andrey 
   3. Sanzharevskiy, Aleksandr 
   4. Yashin, Vladimir 
   5. Kovalenko, Yuriy