Match Results


Russian Nationals

Match Date: 2020-08-01
Match Discipline: Rifle
Match Director: Aleksandr Nikolaev
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Anna Panchenko

Open Semi-Auto 
   1. Mustakaev, Damir F (RUS)
   2. Mikhaylov, Vadim V 
   3. Koverga, Daniil D 
   4. Ivanov, Ivan S 
   5. Kholmov, Dmitriy V 
   6. Bliznetsov, Konstantin L 
   7. Gakkel, Ivan A 
   8. Ushakov, Mikhail A 
   9. Rzhevskiy, Denis A 
  10. Melyushkevichev, Artur E 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Nazarov, Anton Y 
   3. Kalinin, Evgeniy N 
   4. Repin, Vladimir A 
   5. Inozemtsev, Andrey V 
   6. Alborov, Alan K 
   7. Sukhin, Leonid V 
   8. Davydov, Denis E 
   9. Popov, Aleksandr V 
  10. Muslimov, Mutalib I 

Open Semi-Auto Lady
   1. Pilipenko, Yulianna I (RUS)
   2. Sveshnikova, Mariya A 
   3. Tompakova, Mariya V 
   4. Kolotova, Elena Y 
   5. Alekseeva, Svetlana O 

Open Semi-Auto Senior
   1. Mikhaylov, Vadim V (RUS)
   2. Konev, Vitaliy N 
   3. Anashkin, Andrey G 
   4. Shchetinin, Sergey D 
   5. Tochilin, Sergey V