Match Results


Macedonia Shotgun Cup

Match Date: 2011-03-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Georgios Soulis
Range Master: Michail Zafeiridis
Stats Director: Nikolaos Diakakis

Open 
   1. Igor Jankovic (SER)
   2. Plouton Goufas 
   3. Apostolos Mpehtsoudis 
   4. Georgios Soulis 
   5. Konstantinos Exarhos 
   6. Efstathia Hasogia 
   7. Dimitrios Trantopoulos 
   8. Charalampos Dimitriou 
   9. Lazaros Oikonomou 
  10. Theodoros Saslis