Match Results


Saint-petersburg Rifle Championship (april)

Match Date: 2020-10-10
Match Discipline: Rifle
Match Director: Nikolaev Aleksandr Alekseevich
Range Master: Nikolaev Aleksandr
Stats Director: Kulishenko Aleksey

Open Semi-Auto 
   1. Mikhaylov, Vadim V (RUS)
   2. Kovalev, Oleg V 
   3. Mustakaev, Damir F 
   4. Grachev, Anton S 
   5. Ivanov, Ivan S 
   6. Gakkel, Ivan A 
   7. Melyushkevichev, Artur E 
   8. Chamyan, Vladimir A 
   9. Konev, Vitaliy N 
  10. Golubev, Denis N 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Alborov, Alan K 
   3. Popov, Aleksandr V 
   4. Sukhin, Leonid V 
   5. Muslimov, Mutalib I 
   6. Egorov, Sergey A 
   7. Smirnov, Aleksandr V 
   8. Paraskeva, Evgeniy A 
   9. Sukhin, Yuriy L 
  10. Pavlov, Pavel V 

Open Semi-Auto Senior
   1. Mikhaylov, Vadim V (RUS)
   2. Konev, Vitaliy N 
   3. Oskirko, Sergey D 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Glazunov, Aleksandr A